Talotekniikkainfossa on julkaistu uusia oppaita ilmavirtojen tasapainotuksesta. Oppaat muodostavat kokonaisuuden sekä tilaajalle että tasapainotustyön tekijälle. Toinen oppaista liittyy työn tilaamiseen ja toinen tasapainotustyön käytännön toteuttamiseen.

Oppaat ovat ladattavissa seuraavista linkeistä:

Oppaat katsottiin tarpeelliseksi, koska tällä hetkellä rakennusten ilmanvaihdon tasapainotuksen suunnittelussa ja tasapainotustyössä ei välttämättä osata ottaa riittävästi huomioon rakennuksen vaipparakenteen tiiveyttä. Tämän seurauksena tasapainotuksen yhteydessä esiin nousevia ongelmia joudutaan ratkomaan tasapainotuksen yhteydessä. Parempi olisi, mikäli mahdolliset toteutusvaiheen ongelmatilanteet pystyttäisiin ennakoimaan ja esittämään niihin toimivat ratkaisut jo suunnittelun aikana.

Oppaat valmistettiin kokonaan ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuneiden yritysten ja tahojen rahoittamina. Ohjausryhmään osallistuivat seuraavat tahot: ARE Oy, Koja Oy, Cervi Oy, Lindab Oy, Climecon Oy, Pietiko Oy, EBM Papst Oy, Sweco Talotekniikka Oy, Enervent Zehnder Oy, Swegon Oy, ETS Nord As, Suomen LVI-liitto SuLVI ry, FläktGroup Finland Oy, Vallox Oy, Granlund Oy ja Talotekninen teollisuus ja kauppa ry.

Oppaiden luonnokset olivat kommentoitavana kirjoitustyön aikana laajalla ohjausryhmätyön ja sidosryhmien kautta tavoitetulla asiantuntijajoukolla, jolta saatiin hyviä kommentteja ja rakentavaa palautetta oppaan teksteihin.

Ulkovaipan tiiveys vaikuttaa energiatehokkuuteen

Rakennusten ulkovaipan ilmatiiveyteen on viimeisen 20 vuoden aikana kiinnitetty paljon huomiota. Ulkovaipan tiiviyttä parantamalla voidaan pienentää vuotoilmanvaihdosta aiheutuvaa energiankulutusta ja näin parantaa rakennuksen energiatehokkuutta sekä estää radonin pääsy sisäilmaan. Viime vuosikymmenten panostus ulkovaipan tiiveyteen on tuottanut tulosta ja rakennusten vaipan tiiveys on parantunut huomattavasti.

Rakennusten vaipan yli vallitsevan paine-eron hallitseminen tiiviissä rakennuksissa on rakennusvaipan tiiviystason parantuessa tullut entistä tärkeämmäksi. Ilmanvirtojen tasapaino on keskeinen paine-eroon vaikuttava asia ja siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota ilmanvaihdon toteutuksessa, kun ilmavirrat säädetään eli tasapainotetaan.

Uudet oppaat ilmavirtojen tasapainotuksesta Talotekniikkainfossa soveltuvat sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Osassa vanhaakin rakennuskantaa ulkovaipan ilmatiiveys voi olla varsin hyvä, sillä tehdyt korjaukset, kuten ikkunoiden uusimen, yleensä parantavat rakennusten ilmatiiveyttä. Korjaamisen yhteydessä on myös saatettu tehdä nimenomaan ilmatiiveyden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Ulkovaipan ilmatiiveyden parantuminen on luonut uudenlaisen ongelman. Virtausmittauksella toteutettu ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirtojen mittaustarkkuus ei ole riittävä mitattaessa pieniä ilmavirtoja ja mittausmenetelmä asettaa tästä syystä haasteita ilmavirtojen tasapainottamiselle.

Ulkovaipaltaan tiiviissä rakennuksessa sallitun poikkeaman sisälläkin olevat erot ilmavirroissa voivat tuottaa suuren paine-eron. Ongelma korostuu rakennuksissa, joiden mitoitusilmavirrat ovat suuria.