Ylläpito

Body

Talotekniikkainfon aineistot koostuvat kolmesta pääosiosta, jotka ovat: oppaat, esimerkit ja konseptit. Niiden hallinnointi tapahtuu sisäympäristöryhmän piirissä, mutta hallinnoinnissa on pieniä eroja, jotka johtuvat aineistojen toteutustavasta ja asemasta suhteessa määräyksiin. Nämä erot on esitetty alla.

Oppaiden opastavien tekstien pohjalta tehty suunnitelma täyttää rakentamismääräysten vaatimukset. Esimerkkien aineistot ovat esimerkkejä tavoista esittää asioita tai mitoittaa järjestelmiä. Konseptit koostuvat periaateratkaisuista, jotka vähintäänkin täyttävät määräysten vaatimukset, ja ovat tämän lisäksi jollakin tavalla määräysten vaatimuksia parempia. 

Alla on kuvattu tarkemmin kunkin pääosan hallinnointimenettelyä. Oppaat, esimerkit ja ja ratkaisut on tallennettu alustalle "kirjoina", ja kunkin kirjan esipuheessa kuvataan tarkemmin kyseisen kirjan kirjoittamisen kulku. Periaateratkaisut, joista konseptit koostuvat, on koottu omaksi kirjakseen, jonka nimi on Ratkaisut.

Oppaiden valmistaminen

Talotekniikan oppaat koostuvat opastavista teksteistä, jotka on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa talotekniikkaan liittyvien ympäristöministeriön antamien asetusten tueksi.

Oppaat tehtiin vuosina 2016 - 2018 siinä tahdissa, missä eri asetusten lausuntoversioita oli käytettävissä. Lopulliset tekstit julkaistiin sen jälkeen, kun asetukset oli julkaistu ja tiedettiin, mikä niiden lopullinen sisältö oli.

Oppaat valmistanut hanke oli avoin hanke, johon kaikilla halukkailla oli mahdollisuus osallistua. Hankkeen ohjausryhmä koostui rahoittajatahojen nimeämistä henkilöistä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi suunnittelualaa edustavan SKOL ry:n edustajana Mika Reinikainen. Ohjausryhmän muodostaneet tahot on mainittu oppaiden esipuheessa.

Ohjausryhmä hyväksyi käsikirjoittajat ja heidän tukitiiminsä sekä oppaiden päätoimittajan. Kunkin oppaan kirjoittajaryhmä ja oppaan kirjoittamista ohjannut ohjausryhmä on lueteltu kyseisen oppaan esipuheessa. Samoin esipuheessa on kuvattu kunkin oppaan taustaa siltä osin kuin se kyseisen oppaan kannalta on olennaista. 

Oppaiden valmistuttua kirjoitustyötä ohjannut ohjausryhmä lopetettiin ja työn tuloksena syntyneet oppaat siirrettiin sidosryhmien edustajista ja Taltekan jäsenten edustajista koostuvan sisäympäristöryhmän hallintaan.

Oppaiden hallinnointi

Sisäympäristöryhmä on Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n (Talteka) piirissä toimiva sisäympäristöryhmä, jonka toimintaan on osallistunut oppaan kirjoituksen aikana ja edelleen osallistuu henkilöitä viranomaistahoilta, oppilaitoksista, alan etujärjestöistä ja yrityksistä. 

Oppaiden päivityskierrokset noudattavat seuraavia periaatteita:

  1. Sisäympäristöryhmä katselmoi päivitystarpeen määrävälein, nimeää päivitysryhmän ja hyväksyy työn valmistuttua päivitykset.
  2. Kirjoittaja- ja päivitystiimeihin pyritään saamaan laaja asiantuntemus, jossa kaikki asian kannalta keskeiset osapuolet ovat edustettuna.
  3. Tuotevalmistajien edustus päivitysryhmissä perustuu siihen, että johonkin osa-alueeseen on tarvittu asiantuntemusta.
  4. Talteka on toiminut päätoimittajana julkaisussa. Tekstin lähteet ja päivitysten käsittely ovat edelleen jäljitettävissä alusta lähtien tarvittaessa tarkastikin.

Oppaista järjestetään määrävälein - alkuun vuosittain - päivityskierros, jonka aikana katselmoidaan oppaista edellisen päivityskierroksen jälkeen saatu palaute, päätetään päivitystarpeesta ja tehdään tarvittavat muutokset opastaviin teksteihin.

Palautetta voi antaa oppaiden sivujen alalaidassa olevan palautelomakkeen kautta kyseiselle sivulle ja palautetta voi lähettää sähköpostitse sisäympäristöryhmän sihteerille.

Esimerkit ja niiden hallinnointi

Oppaita täydentää kokoelma esimerkkejä, jota täydennetään tarpeen mukaan. Esimerkeiksi valitaan aiheita, jotka katsotaan talotekniikan kannalta keskeisiksi, ja jotka tukevat varsinaisia oppaita. Uusia esimerkkejä sivustolle voivat ehdottaa sisäympäristöryhmän jäsenet.

Esimerkit ovat oppaita yksityiskohtaisempia tekstejä, jotka kuvaavat tai syventävät oppaissa esitettyjä ratkaisuja. Esimerkkien aiheita voi ehdottaa milloin vain. Sisäympäristöryhmä käsittelee ehdotukset seuraavassa kokouksessaan ja hyväksyy ne ennen varsinaisen kirjoitustyön aloittamista. Sisäympäristöryhmä hyväksyy myös kirjoittajaryhmän. Kun aiheen mukainen esimerkki on valmis ja siihen saadut kommentit ja palaute on käsitelty, hyväksyy sisäympäristöryhmä esimerkit julkaistavaksi.

Palautetta voi antaa esimerkkien sivujen alalaidassa olevan palautelomakkeen kautta kyseiselle sivulle ja palautetta voi lähettää sähköpostitse sisäympäristöryhmän sihteerille.

Konseptit ja niiden hallinnointi

Kolmantena osiona Talotekniikkainfossa on Konseptit-osio, joka on kehitetty Talotekniikan konseptit energiatehokkaan korjausrakentamisen tueksi -hankkeessa. Vuonna 2019 käynnistynyt hanke on ollut avoin kaikille halukkaille. Hanke on nyt loppuvaiheessa ja päättynee vuoden 2022 keväällä.

Konseptit-osio poikkeaa Oppaista ja Esimerkeistä siinä, että osion teksteissä esitetään korjausrakentamiseen sellaisia periaateratkaisuja eli konsepteja, joiden toteuttaminen on mahdollista ja joissa on jokin erityinen etu korjausrakentamista suunniteltaessa. Konseptit esitetään tyypillisten esimerkkirakennusten kautta ja kukin konsepti koostuu erilaisista teknisistä ratkaisuista. Kaikki erilliset ratkaisut, joita voidaan käyttää korjausrakentamisessa on koottu Ratkaisut-nimiseen opaskirjaan.

Konseptit-osion tekstejä hallinnoidaan Konseptit-hankkeeseen osallistuneiden tahojen toimesta, jotka luetellaan Ratkaisut-oppaan esipuheessa, ja valmiit tai päivitetyt tekstit hyväksyy julkaistavaksi Sisäympäristöryhmä, joka käy läpi myös tästä osiosta saadun palautteen käsittelytavan.

Konseptit-osion on tarkoitus olla edelleen kehittyvä samaan tapaan kuin muutkin osiot ovat. Konseptikuvauksia alustalle voivat tuottaa Taltekan jäsenyritykset. Osion kehittämisestä on koitunut kustannuksia ja myöhemmin hankkeeseen osallistuville tai hankkeen päättymisen jälkeen kuvauksia tuottaville yrityksille osallistumismaksu määräytyy samoilla periaatteilla kuin hankkeen aikanakin ja sillä katetaan kyseisen konseptikuvauksen valmistamiseen ja osion ylläpitämiseen siltä osin liittyvät kustannukset.

Palautetta voi antaa ratkaisut-sivujen alalaidassa olevan palautelomakkeen kautta kyseiselle sivulle ja sitä voi lähettää sähköpostitse sisäympäristöryhmän sihteerille.

Sisäympäristöryhmän edustajat

  • puheenjohtaja, Kim Hagström Halton Oy:stä,
  • varapuheenjohtaja, Jarmo Mäenpää Uponor Suomi Oyj:stä ja 
  • sihteeri, Juhani Hyvärinen Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:stä, jonka sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@talteka.fi
Luokka

Lisää uusi kommentti

Plain text

  • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.