Automaatio ja sähköntuotanto, asetus ja perustelumuistio

Asetusteksti

Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 g §:n 4 momentin ja 150 f §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 117 g §:n 4 momentti laissa 1151/2016 ja 150 f §:n 4 momentti laissa 41/2014:

Opastava teksti

Uuden asetuksen asetusteksti ja perustelumuistio opastustarpeen kartoittamista varten

Tammikuussa 2021 tuli voimaan asetus eräiden rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vaatimuksista. Asetuksen soveltamisalalta ei aikaisemmin ole ollut asetusta, mistä syystä asetuksen soveltamisesta tai tulkitsemisesta ei ole asetuksen tullessa voimaan mitään aikaisempaa ohjetta tai opasta. Ei myöskään ole selvillä, mistä aihekokonaisuuksista tai yksityiskohdista tarvitaan lisää tietoa suunnittelun tueksi.

Tähän materiaaliin on kopioitu keskeiset osat asetuksesta ja sen perustelumuistiosta mahdollisen opastustarpeen kartoittamiseksi ja huomion kiinnittämiseksi uuteen asetukseen.

Kysy ja kommentoi

Materiaalin kunkin verkkosivun alaosassa on kommenttikenttä, jonne lukijat voivat jättää kysymyksiä mahdollisesti tulkintaa kaipaavista asioista. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostilla alempana olevan lisätietolinkin kautta. Saadut kysymykset käsitellään työryhmässä, joka perustetaan tätä asiaa varten, ja vastaukset julkaistaan ensin kommenttivastauksina. Saadun palautteen perusteella voidaan tarvittaessa valmistaa asetusta tukemaan uusi opas. 

Saatu palaute katselmoidaan ennen sen julkaisemista ja esimerkiksi, mikäli samasta asiasta tulee paljon palautetta, yhdistellään palautteita käsittelyn helpottamiseksi. Palautteen julkaiseminen ei siis tapahdu heti, vaan julkaisemiseen voi kulua muutama päivä tai parikin viikkoa. Palautteeseen vastaamisen aikataulu määräytyy käsittelytyöryhmän itselleen tekemän aikataulun mukaan. Tietoa aikataulusta tarkennetaan tälle sivulle sitä mukaa kun toimintatavat muotoutuvat. 

Lukuohje

Lukijan on hyvä huomata, että voimassa oleva asetus kokonaisuudessaan löytyy Finlex-tietokannasta ja asetuksen perustelumuistio kokonaisuudessaan mm. ympäristöministeriön verkkosivuilta. Tähän materiaaliin ei ole kopioitu aivan kaikkia lakitekstin pykäliä, eikä perustelumuistion kaikkia taustoittavia osia. Erityisesti perustelumuistion osalta on hyvä myös huomata, että sen tarkoitus on ollut perustella asetusta ennen kuin asetus on annettu. Perustelumuistion kirjoitustyyliä ei kuitenkaan ole muutettu vaan se on kopioitu sellaisenaan ja siitä syystä kirjoitustyyli on konditionaalimuodossa eli viittaa siihen ehdolliseen ja nyt jo tapahtuneeseen tilanteeseen, että asetus annetaan.

Teksti julkaistu 15.2.2021, lisätietoja Juhani Hyvärinen, Talteka

Tästä alkaa perustelumuistiosta kopioitu teksti

Asetuksella annetaan energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset eräille rakennuksen teknisille järjestelmille. Vaatimukset koskevat rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmää, paikallista sähköntuotantojärjestelmää ja itsesäätyviä laitteita. Asetusta sovelletaan uuden rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksiin.

Asetuksella tarkennetaan maankäyttö- ja rakennuslain energiatehokkuutta koskevan 117 g §:n teknisiä järjestelmiä koskevia vaatimuksia. Asetuksen tavoitteena on edistää rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokasta toimintaa siten, että sisäilmaston laatutaso varmistetaan. Lisäksi asetuksella edistetään paikallisen sähköntuotantojärjestelmän energiatehokasta toimintaa.

Asetuksessa säädetään itsesäätyvistä laitteista lämpötilan säätämiseksi huonekohtaisesti tai tietyissä tilanteissa rakennuksen määrätyllä alueella. Vaatimuksia sovelletaan uuden rakennuksen rakentamiseen sekä lämmönkehittimen tai lämmönjakokeskuksen vaihtoon ja lisäämiseen silloin, kun vaatimus on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.

Jos rakennukseen asennetaan rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmä tai paikallinen sähköntuotantojärjestelmä, tulee järjestelmän täyttää asetuksessa säädetyt energiatehokkuuden vaatimukset, jotka koskevat järjestelmän kokonaisenergiatehokkuutta, asianmukaista mitoitusta, oikeaa asentamista, asiamukaista käyttöönottoa ja asianmukaista ohjaamista. Vaatimuksia sovelletaan uuden rakennuksen rakentamiseen, sekä järjestelmien asentamiseen, korvaamiseen tai parantamiseen, silloin kun vaatimukset ovat teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti toteutettavissa. Lisäksi kokonaisenergiatehokkuus tulee tarkastaa ja kirjata.

Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Kommentit

Anne Seppälä (ei varmistettu)

Minua askarruttaa, kuka voi toimia 7 ja 8 §:n mukaisena vastuuhenkilönä? Lähtökohtaisesti katsoisin, ettei se ole vastaava työnjohtaja. Tuleeko siis hankkeille hyväksyttää erikseen tätä tehtävää varten myös vastuullinen erityisalan työnjohtaja? Ilmeisesti myös suunnittelija tulee ilmoittaa MRL 120 g §:n mukaisesti?

06.04.21 14:23 Ikilinkki
Toimitus

In reply to by Anne Seppälä (ei varmistettu)

MRL 121§ 3. momentin mukaan aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää koskevat velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. Aloituskokouksessa sovittuja menettelyitä on noudatettava rakennustyössä.

MRL 150 f § 2. momentissa todetaan, että rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjaan on merkittävä myös perusteltu huomautus, jos rakennustyö poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä.

Vakiintunutta käytäntöä siitä, kuka yleensä voi toimia tai toimii automaation vastuuhenkilönä, ei vielä ole muodostunut, ja vastuuhenkilö on sovittava esimerkiksi aloituskokouksessa.

Vastuuhenkilöasioista on lisätietoa YM:n ohjeessa: Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta YM5/601/2015. Siellä on toisin esimerkkinä vain KVV- ja IV-vastaavat, mutta lienee sovellettavissa automaatioonkin.

08.09.21 09:19 Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

  • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.