Vesi- ja viemärilaitteistot -opas, päivitetty 11.6.2024

Opastava teksti

Tämä opas koostuu opastavista teksteistä, jotka on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa ympäristöministeriön rakennusten vesi- ja viemärilaitteistot -asetuksen soveltamisen tueksi. Yksittäiset ohjeet on järjestetty asetuksen pykälien mukaisiin alakohtiin opastavaksi tekstiksi. Varsinaiset asetustekstit on kopioitu asetuksesta, joka julkaistiin joulukuussa 2017. Opasta täydentää kokoelma esimerkkejä, joka täydentyy ajan kuluessa.

Kunkin kappaleen alussa on  asetuksesta kopioitu asetusteksti, joka on velvoittavaa. Velvoittavat tekstit on merkitty vasemmassa laidassa olevalla paksulla pystyviivalla. Asetustekstin alla olevat opastavat tekstit eivät ole velvoittavia, ja ne on kirjoitettu yleisellä tasolla niin, että niitä noudattamalla voidaan toteuttaa asetuksessa esitetyt määräykset ja vaatimukset. Opastavan tekstin kullakin ohjeella voi olla useita yksityiskohtaisia toteutustapoja esimerkiksi sen mukaan, mikä on ollut suunnittelijan valitsema suunnitteluperiaate tai kohteen tilaajan vaatimustaso. Opasta käytettäessä on muistettava, että oppaassa olevien ohjeiden lisäksi on muita toteutustapoja, joilla päästään määräysten mukaiseen vaatimustasoon.

Erityissuunnittelijan on huolehdittava, että erityissuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. 

Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lausunnon, jos rakentamisessa käytetään sellaisia rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei ole yleisesti varmuutta tai aikaisempaa kokemusta. 

Rakennusta suunniteltaessa on myös hyvä muistaa, että vaatimustaso on usein järkevää asettaa vaativammaksi kuin määräyksissä esitetty minimitaso. Asetuksessa esitetyt vaatimukset koskevat kaikkia rakennuksia ja lisäksi kukin kohteen vaatimukset asetetaan erikseen niin, että lopputulos palvelee käyttäjäänsä mahdollisimman hyvin. Käytännön suunnittelussa suunnittelutavoitteet asetetaan vielä kaikkia koskevia vaatimuksia ja kohteen vaatimuksia tiukemmiksi, jotta voidaan varautua rakentamisen ja käytön aikana ilmeneviin muutoksiin ja siihen, että suunnitelma ei kaikilta osin toteudukaan.

Oppaan tekstejä lainattaessa tai käytettäessä osana muita tekstejä lähdeviitteenä voi käyttää esimerkiksi seuraavanlaista viittausta:

 • Talotekniikkainfo. Vesi- ja viemärilaitteistot -opas, päivitetty pp.kk.vvvv. Kappale x. Talotekninen teollisuus ja kauppa ry. Saatavilla: https://www.talotekniikkainfo.fi/rakennusten-vesi-ja-viemarilaitteistot-opas
 • Tekstissä viittauksena käytetään merkintää (Talotekniikkainfo) tai, mikäli samassa tekstissä on useita viittauksia eri kohtiin, voidaan viittaukset erotella toisistaan lisäkirjaimella (Talotekniikkainfo a), (Talotekniikkainfo b) jne.
Luokka
Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Kommentit

Oppaan kohta 21, jossa on asiaa putkiston huuhtelusta, menetelmä poikkeaa hanavalmistajien ohjeesta. Oppaan kohdan 21 teksti: Vesijohtoverkoston huuhtelu tehdään lvi-suunnittelijan laatimien ohjeiden mukaan tai seuraavasti. Kylmä- ja lämminvesijohdot sekä kiertojohto huuhdellaan erikseen. Mahdolliset poresuuttimet poistetaan ja
kiertojohdon säätöventtiilit avataan täysin auki huuhtelun ajaksi. FM Mattsson Mora Groupin tuotteiden asennusohjeissa asiaa ohjeistetaan seuraavasti: "HUOM! Uudessa putkiasennuksessa täytyy hanoihin menevät putket huuhdella puhtaiksi ennen hanan asentamista." Kilpailijamme Oraksen ohje sanoo näin: "Putkisto on huuhdeltava huolellisesti hiekasta,
teräslastuista ym. talousvedellä ennen vesihanojen ja venttiilien asennusta.
• Verkosto on varustettava tarpeellisella määrällä mudanerottimia, jotka estävät vieraiden esineiden pääsyn verkostoon." Oppaan tekstistä saa siis käsityksen (toisin kuin hanavalmistajat ohjeistavat) että huuhtelu tehtäisiin hanojen läpi, jolloin mahdolliset epäpuhtaudet voivat jäädä hanojen toimiosiin ja aiheuttaa tukoksia ja vuoto-ongelmia. Tämä on yleisin syy esim. uudiskohteiden joskus jo alussa tuleviin vuoto-ongelmiin, joissa useampi saman linjaston vesikaluste saattaa alkaa putkistossa olevien epäpuhtauksien vuoksi vuotaa jopa ensi metreillään jos ei myöhemmin ja joudutaan huoltotoimiin aikaisessa vaiheessa. Aiheuttaa tällöin myös valmistajalle aiheettomia takuukustannuksia ja mainehaittaa. Ohjeistusta ja huuhtelumenetelmiä on ehkä aihetta harkita tästäkin näkökulmasta. Ystävällisin terveisin: Simo Halminen FM Mattsson Mora Group

29.11.18 08:59 Ikilinkki
Katariina Keva… (ei varmistettu)

Oppaassa viitataan standardien lisäksi joihinkin muihin alalla käytössä oleviin ohjeisiin tai julkaisuihin. Voisiko nämäkin kirjallisuusviittaukset lisätä Esimerkit-osioon tämän oppaan standardilistaan tai omaksi kirjallisuusviittauslistaksi?

17.01.19 16:14 Ikilinkki
asko auranen (ei varmistettu)

Putkiston huuhtelussa teräslastut ja hiekka ylen harvinaisia,
putket tulee yleensä tulpattuna,
Muoviputken painekoe monelle tuntematon asia, ja trykipumpun painemittari jäätynyt, 0.5bar virhe ja herkkyys pois mittarista
Suihkusekoittajan tuloputkien suodatin voi mennä tukkoon roskista ja sitä edesauttaa vielä väärinpäin asennettu suodatin.
Jäätymistapahtuman korjaus ja selvitys puutteellista.
Heikkolaatuisella porakaivovedellä poresuutin saattaa kiteytyä suoloista tai kalkista tukkoon.
Eilinen havainto, hanakulmarasian ems-osan kierreosa revennyt, vesivahinko. Asentajalla taas kerran "hullun voimat".
Uudessa rt:ssä viemärit routarajan yläpuolella ja suoraan saven päällä!!
Kloridin 25 mg vain suositus, rosteripytyillä saisi olla vaatimus, nyt niihin on kehitteillä aktiivinen anodi-suojaus. LVI-asennusvirhetark. kuuluu kaikki asiat!

24.01.19 05:13 Ikilinkki
Toimitus

Palautetilaisuus 15.1.2019:

Onko Euroopassa olemassa oppaita samasta aihealueesta?

 • - keskustelussa arveltiin, että oppaita varmasti on
 • - yksi lähde eurooppatasoisille ohjeille ovat standardit. Vesi- ja viemärikalusteisiin liittyy läheisesti standardisarja SFS-EN 806. Standardeihin on jonkin verran viitattu oppaassa. Asetustekstissä standardiviittauksia ei ole.

Onko suunniteltu oppaiden kääntämistä ruotsin kielelle?

 • - ei ole suunniteltu, mutta julkaisualustalla on olemassa valmius kieliversioihin. Kääntämistyö vaatii paljon resursseja, joihin oppaat valmistaneessa hankkeessa ei ollut mahdollisuuksia.

Olisiko syytä yhtenäistää käytössä olevat piirrosmerkit?

 • - SFS-EN 806 sarjassa on esitetty piirrosmerkkejä
 • - nykyisin Suomessa käytössä olevat piirrosmerkit pohjautuvat poistuneeseen asetukseen D4. Jonkin verran sekavuutta on ilmennyt talotekniikkapuolen ja geosuunnittelun käyttämien piirrosmerkkien suhteen. Kumoutuneesta D4 ohjeesta ei ole suunnitteilla opasta.

Talotekniikkaoppaan esimerkeissä on nyt vanhan D1:n liitteet. Liitteissä oli jo aikaisemmin virheitä ja nuo virheet ovat siellä edelleen. Voidaanko virheet korjata liitteitä päivittämällä?

 • - liitteiden alkuperäiset versiot ovat tallessa ja niihin voidaan tehdä muutoksia.
 • - varsinaiseen sisällön päivittämiseen ei ole nähty tarvetta.
 • - esimerkiksi liitteen 2 kaavassa 1 on neliöjuuri merkitty väärin (puuttuu)
 • - virheet korjataan!
05.03.19 17:18 Ikilinkki
Harri Friman (ei varmistettu)

In reply to by Toimitus

Tuo poistunut D4 herättää vieläkin ihmetystä ja verkosta löytyy myös sellainen versio jossa on viistosti isolla kirjoitettu "kumottu".
Finlex-sivustolla on kuitenkin tälläkin päivämäärällä 10.1. 2023 D4:n kohdalla teksti: Voimassa toistaiseksi.

10.01.23 12:45 Ikilinkki
Toimitus

In reply to by Harri Friman (ei varmistettu)

D4 on kumoutunut maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella 958/2013. Sen voimaan astumiskohdan mukaan "lain voimaan tullessa voimassa olleita Suomen rakentamismääräyskokoelmassa julkaistuja määräyksiä voidaan soveltaa kunnes uudet säännökset on annettu, enintään kuitenkin viiden vuoden ajan tämän lain voimaantulosta ...".

Vanhat asetukset siis kumoutuivat 1.1.2018, jolloin tulikin voimaan tukku uusia asetuksia. Vanhan D4:n sisältöä ei kuitenkaan löydy uusista asetuksista.

Finlex-sivuston tietoa D4:n voimassa olosta on vaikea arvioida. Olisiko mahdollisesti niin, että kun vanhaa asetusta ei ole aktiivisesti kumottu, ei kollektiivinen kumoutuminen ole rekisteröitynyt Finlexin tietoihin.

16.01.23 09:34 Ikilinkki
juhani.hyvarinen

Työolosuhteet oltava  työntekijälle turvalliset.

Viisivuotiaassa talossa saattaa olla kolmannet viemärit!

 

 

 

Käyttövesijärjestelmän asennustyössä on asentajan tiedoilla ja ammattitaidolla ratkaiseva merkitys, millainen on lopputulos.

-Seuraako asennusvirheistä korjaustarvetta, ei oteta kantaa tai jopa oikeudellisia toimenpiteitä.

-Huolimaton ja määräysten vastainen asennustapa voi poistaa vastuuvakuutuksen korvauskäytännön  kokonaan tai osittain. Asunnon arvon alennus, ostajaa ei löydy! Asunnon maine mennyt.

Sähköpostipalaute:

Asennustyön luvanvaraisuus ja ammatin hallinta tietopuolisesti tulisi olla konkreettisesti tiedossa tilaajilla ja urakoitsijoilla. Pelkät KVV-tiedot päivittämättä, tai tehdään toisen piikkiin.

Urakkatarjouksen voittaa usein halvin tarjous, kunnolliset ja työnsä hoitavat yritykset ei aina pärjää kilpailussa.

06.03.19 08:57 Ikilinkki
juhani.hyvarinen

palautetilaisuus 15.1.

Aikaisemmassa asetuksessa esimerkiksi vesilaitteistoihin liittyviä määräyksiä ja ohjeita käsiteltiin laajemmin samassa asetuksessa. Nyt jokin tietty asia saattaa olla esitetty useammassa asetuksessa, perustelumuistiossa, ohjeessa ja oppaassa. Tämä vaatii lukijalta perehtyneisyyttä. Esimerkiksi märkätiloihin liittyviä asioita käsitellään sekä vesi- ja viemäriasetuksessa ja kosteusasetuksessa. Eri asetuksia ja oppaita pitäisi lukea rinnakkain. Tarvetta olisi lisätä ristiviittauksia oppaiden välillä. Asetuksissa viittaukset eivät ole mahdollisia.

06.03.19 08:58 Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

 • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.