Ratkaisut

Opastava teksti

Konseptit osiossa esitetään käytännössä toimiviksi ratkaisuiksi todettuja energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen soveltuvia periaateratkaisuja eli konsepteja. 

Nämä sivut tarjoavat palvelun, jossa havainnollistetaan olemassa olevia periaateratkaisuja eli konsepteja talotekniikan osa-alueittain sen mukaan, missä on mahdollisuus vaikuttaa rakennuskannan energiatehokkuuteen tehokkaasti ja kuitenkin niin, että hyvät sisäolosuhteet voidaan varmistaa. Konseptit on kuvattu yleisellä tasolla. Ne on toteutettavissa eri toimittajien tuotteilla, eikä yksittäisiä tuotemerkkejä tuoda esille.

Palvelun avulla tuodaan esille ratkaisuja eri tyyppisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja tuodaan tarjolle ja välitetään tietoa toimivista ja hyviksi havaituista ratkaisuista kutakin kohderyhmää parhaiten palvelevalla tavalla. Palvelu helpottaa rakennusten omistajien, suunnittelijoiden ja asukkaiden välistä keskustelua korjausrakentamisen laajuudesta päättämisen yhteydessä. Tyypillisiä käyttäjäryhmiä ovat omakoti- ja kerrostaloasukkaat, asunto-osakeyhtiöiden hallitusjäsenet, isännöitsijät, rakennushankkeeseen ryhtyvät sekä rakennusten omistajat.

Konsepteja kehitetään Talotekniikan konseptit energiatehokkaan korjausrakentamisen tueksi -hankkeessa. Työ on käynnissä ja lisää konsepteja julkaistaan hankkeen ohjausryhmän päättämällä aikataululla. 

Hankkeessa tuotetaan korjausrakentamiseen soveltuvia toteutuskonsepteja, joilla tuetaan kansallisen peruskorjausstrategian tavoitteiden saavuttamista. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) pitkän aikavälin peruskorjausstrategia velvoittaa laatimaan kansallisen strategian, jolla olemassa oleva rakennuskanta saadaan erittäin energiatehokkaaksi vuoteen 2050 mennessä.

EPBD:n tavoitteen saavuttaminen edellyttää hyvien vaihtoehtoisten konseptien esilletuomista ja niiden hyötyjen arvioinnin helpottamista mallilaskelmilla. Esitettävät konseptit voivat olla osin vaihtoehtoisia silloin kun ne esittävät ratkaisun samaan tarpeeseen tai ratkaisut voivat olla rinnakkaisia silloin kun ne kohdistuvat taloteknisen järjestelmän eri osiin.

Esitettyjen konseptien valinnassa ja esittämistavassa hyödynnetään hankkeessa kehitettyä menettelytapaa esitettyjen konseptien toimivuuden todentamiseksi. Jotta kuvatut konseptit ovat aidosti hyödyllisiä, on niissä esitetyt ratkaisut varmistettava toimiviksi. 

Julkaisemisen ja varmentamisen periaatteet

Seuraavassa on käyty läpi alatavoitteitta ja niihin liittyviä tarkentavia toimintatapoja, joita sovelletaan hankkeen aikana ja hankkeen tuloksena syntyvän verkkoaineiston hyväksymisessä ja ylläpidossa.

Periaatteet konseptin ottamisesta mukaan palveluun ja sen toimivuuden varmentamisen periaatteet on käsitelty ohjausryhmässä 7.11.2019 ja ne on hyväksytty ohjausryhmän asettamassa työryhmässä 9.12.2019.

Konseptien julkaiseminen kommenttien keräämistä varten luonnosversioina hyväksyttiin Sisäympäristöryhmän kokouksessa 26.1.2021 ja sähköpostikyselynä lopullisten luonnosten valmistuttua 19.3.2021. Konseptit julkaistiin luonnosversiona 24.3.2021. Saadun palautteen käsittelytapa ja palautteen perusteella tehdyt muutokset käsiteltiin Sisäympäristöryhmän kokouksessa 27.5.2021 ja päätettiin julkaisemisesta.

Hankkeessa esitettävien konseptien määrä ja aiheet tarkentuvat hankkeen edetessä. Konseptien lopulliseen lukumäärään julkaisualustalla vaikuttaa mm. se, kuinka paljon innostutaan esittämään vaihtoehtoisia konsepteja ja kuinka suureen kattavuuteen talotekniikan järjestelmistä pyritään. Konseptit osiossa julkaistujen kuvausten lisäksi hankkeessa on valmistettu kaksi selvitystä, jotka liittyvät teknisten järjestelmien toimivuuteen. Ne ovat:

  • ​koneellisen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmän LTO:n toimivuuden varmentaminen, selvitys (toimivuus kylmässä, energiatehokkuus), julkaistu selvityksenä Talotekniikkainfon Esimerkit-osiossa.
  • asuinrakennusten ilmanvaihdon uudet ratkaisut. selvitys (paine-ero vaipan yli, tehostus ja erillispoistot), julkaistu selvityksenä Talotekniikkainfon Esimerkit-osiossa.
Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

  • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.