21 Vesilaitteiston huuhtelu

Asetusteksti

Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että vesijohtolaitteisto on huuhdeltu ennen käyttöönottoa. Huuhtelu on tehtävä talousvedellä, jotta mahdollinen lika ja irtoaines saadaan poistettua putkistosta.  

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä huuhtelusta rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Opastava teksti

Vesilaitteiston huuhtelulla poistetaan putkistosta mahdollinen lika ja irtoaines.

Kupariputkien huuhtelulla parannetaan putkien sisäpinnan suojakerroksen muodostumista. Vesilaitteiston materiaaleista liukenee aina jokin verran aineita veteen. Liukeneminen on yleensä voimakkaampaa käytön alkuvaiheessa. Huuhtelulla ja ylipäätään runsaalla veden käytöllä ensimmäisten käyttökuukausien aikana saavutetaan nopeammin normaalitilanne.

Putkisto huuhdellaan mahdollisimman pian putkiston valmistuttua järjestelmän ensimmäisen täytön ja painekokeen yhteydessä. Huuhtelu suoritetaan talousveden voimakkaalla virtauksella putkiston kaikissa osissa putkilinja tai putkiston osa kerrallaan. Huuhtelusta laaditaan pöytäkirja tai kooste, johon merkitään huuhtelun suoritusaika ja huuhtelun suorittaja. LVI-aloittamiskokouksessa nimetään työvaiheen vastuuhenkilö, joka tekee merkinnän tarkastuksestaan tarkastusasiakirjaan ja liitteenä olevaan yhteenvetoon.

Huuhtelussa on otettava huomioon kalustevalmistajien ohjeet. Huuhtelua ei siis tule suorittaa kalusteiden läpi. Kalusteet tulee irroittaa huuhtelun ajaksi. Muusta menettelystä tulee tehdä merkintä huuhtelupöytäkirjaan.

Tarkastusasiakirjaan on lisäksi tehtävä merkintä, jos kylmässä vedessä kohtuulliseksi katsottavan juoksutuksen jälkeenkin on selvästi erotettavissa oleva epätavanomainen haju tai maku, eikä vesi täytä talousvesiasetuksen 4 §:n vaatimusta siitä, että se olisi "myös muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa".

Vesijohtoverkoston huuhtelu tehdään lvi-suunnittelijan laatimien ohjeiden mukaan tai seuraavasti. Kylmä- ja lämminvesijohdot sekä kiertojohto huuhdellaan erikseen. Mahdolliset poresuuttimet poistetaan ja kiertojohdon säätöventtiilit avataan täysin auki huuhtelun ajaksi.

Huuhtelu aloitetaan kauimmaisesta vesipisteestä ja siitä edetään veden virtaussuuntaa vastaan. Vesipisteet avataan täysin auki. Jokaisesta ottopisteestä juoksutetaan vettä vähintään 2 minuuttia ennen seuraavan aukaisemista. Kun putkistoa on huuhdeltu viimeiseksi avatusta ottopisteestä 2 minuuttia, suljetaan vedenottopisteet päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne avattiin.

Putkiston huuhtelun tulee kuitenkin kestää vähintään 15 sekuntia jokaista putkijuoksumetriä kohti. Veden virtausnopeuden tulisi kaikissa putkiston osissa olla vähintään 0,5 m/s.

Käyttövesipatterille tuleva ja siitä lähtevä putki liitetään toisiinsa U-lenkillä, jossa on sulkuventtiili. Huuhtelun alussa kaikki huuhdeltavan alueen U-lenkkien sulut ovat auki ja vesi juoksutetaan ulos kiertojohdon avoinna olevasta päästä siten, että kiertojohto kokonaisuudessaan tulee huuhdelluksi. Verkostoa huuhdellaan aluksi noin 10 minuuttia, jonka jälkeen U-lenkkien sulut suljetaan 2 minuutin välein alkaen veden tulosuunnasta. Käyttövesipatterit huuhdellaan ennen niiden asentamista verkostoon.

Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Kommentit

Toimitus

Oppaan kohta 21, jossa on asiaa putkiston huuhtelusta, menetelmä poikkeaa hanavalmistajien ohjeesta. Oppaan kohdan 21 teksti: Vesijohtoverkoston huuhtelu tehdään lvi-suunnittelijan laatimien ohjeiden mukaan tai seuraavasti. Kylmä- ja lämminvesijohdot sekä kiertojohto huuhdellaan erikseen. Mahdolliset poresuuttimet poistetaan ja
kiertojohdon säätöventtiilit avataan täysin auki huuhtelun ajaksi. FM Mattsson Mora Groupin tuotteiden asennusohjeissa asiaa ohjeistetaan seuraavasti: "HUOM! Uudessa putkiasennuksessa täytyy hanoihin menevät putket huuhdella puhtaiksi ennen hanan asentamista." Kilpailijamme Oraksen ohje sanoo näin: "Putkisto on huuhdeltava huolellisesti hiekasta,
teräslastuista ym. talousvedellä ennen vesihanojen ja venttiilien asennusta.
• Verkosto on varustettava tarpeellisella määrällä mudanerottimia, jotka estävät vieraiden esineiden pääsyn verkostoon." Oppaan tekstistä saa siis käsityksen (toisin kuin hanavalmistajat ohjeistavat) että huuhtelu tehtäisiin hanojen läpi, jolloin mahdolliset epäpuhtaudet voivat jäädä hanojen toimiosiin ja aiheuttaa tukoksia ja vuoto-ongelmia. Tämä on yleisin syy esim. uudiskohteiden joskus jo alussa tuleviin vuoto-ongelmiin, joissa useampi saman linjaston vesikaluste saattaa alkaa putkistossa olevien epäpuhtauksien vuoksi vuotaa jopa ensi metreillään jos ei myöhemmin ja joudutaan huoltotoimiin aikaisessa vaiheessa. Aiheuttaa tällöin myös valmistajalle aiheettomia takuukustannuksia ja mainehaittaa. Ohjeistusta ja huuhtelumenetelmiä on ehkä aihetta harkita tästäkin näkökulmasta. Ystävällisin terveisin: Simo Halminen FM Mattsson Mora Group

06.03.19 10:14 Ikilinkki
Helander (ei varmistettu)

Tekstistä ei selviä, halutaanko huuhtelu tehtävän kalusteet asennettuna vai ei: "Huuhtelua ei siis tule suorittaa kalusteiden läpi", "Mahdolliset poresuuttimet poistetaan"

Realistinen vaihtoehto voisi olla runkoputkistojen perusteellinen huuhtelu niiden valmistuttua, ja sitten käyttöönoton yhteydessä kytkentäputkien ja kalusteiden juoksutus.

08.08.22 14:34 Ikilinkki
juhani.hyvarinen

In reply to by Helander (ei varmistettu)

opastava teksti on moniselitteinen ja sen sanamuotojen muutostarvetta arvioidaan seuraavan päivityskierroksen yhteydessä. Talotekniikkainfon oppaissa on pyritty siihen, että sen opastavissa teksteissä ei annettaisi yksityiskohtaisia toteutusohjeita. Toteutusohjeet ovat joko tuotevalmistajien ohjeita tai yleisemmällä tasolla annettuna esimerkiksi TateRYLlin sisältöä. TateRYLlin valmistuttua on hyvä tarkistaa, minkälainen tarve huuhtelun ohjeistamiselle tässä oppaassa enää jää.

Poistettiin opastavasta tekstistä lause, jossa ohjataan tarkastamaan poresuuttimen kunto huuhtelun jälkeen. Huuhtelu tulee suodattaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

29.11.22 16:05 Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

  • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.