4 Veden laatu

Asetusteksti

Rakennuksen vesilaitteistoon johdettavaksi aiotun veden laadun on oltava erityissuunnittelijan tiedossa laitteiston teknistä suunnittelua ja korroosion välttämistä varten. Vesilaitteistoon voi johtaa vain talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävää vettä. Talousveden laatuvaatimuksista säädetään terveydensuojelulaissa 763/1994.

Opastava teksti

Sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetus (1352/2015) edellyttää, että kuluttajille toimitettu talousvesi ei saa olla aggressiivista eli se ei saa aiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallisten saostumien muodostumista vedenjakeluverkostossa, kiinteistön vesilaitteistossa eikä vedenkäyttölaitteissa. Asetuksessa ei kuitenkaan esitetä kriteerejä ei-syövyttävälle vedelle tai vaatimuksia kaikille tärkeimmille syövyttävyyteen vaikuttaville vedenlaatutekijöille. Terveydelliseltä laadultaan moitteeton vesilaitoksen toimittama vesi voi siis käytännössä olla syövyttävää.

Yksittäisten kaivojen ja kiinteistökohtaisten vedenottamoiden talousveden laatua käsittelee asetus pienten yksiköiden talousveden laadusta (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010401).

Talousvesiasetuksessa on enimmäissuositukset kloridille (Cl) ja sulfaatille (SO4). Valviran julkaisemassa talousvesiasetuksen soveltamisohjeessa (16/2018) on annettu veden syövyttävyyden arviointiin käytettävät muuttujat ja niiden raja-arvot. Seuraavat suositukset on annettu pH:lle, alkaliteetille (bikarbonaattipitoisuudelle, HCO3-) ja kovuudelle (kalsiumpitoisuudelle, Ca) sekä kloridi- ja sulfaattipitoisuuksille talousveden syövyttävyyden vähentämiseksi:

  • pH > 7,5
  • alkaliteetti > 0,6 mmol/l (36 mg/l HCO3-)
  • kovuus > 10 mg/l Ca
  • kloridit < 25 mg/l
  • sulfaatit < 150 mg/l

Putkistomateriaalien kestävyyden varmistamiseksi materiaalien ja veden yhteensopivuus tulisi varmistaa jo suunnitteluvaiheessa. Käytettävästä ratkaisusta on hyvä olla yhteydessä varhaisessa vaiheessa paikalliseen vesilaitokseen. Ratkaisun perusteet dokumentoidaan LVI-suunnittelun ja toteutuksen perusteet asiakirjassa. Mikäli kiinteistöön toimitettavan veden laatu ei täytä edellä esitettyjä suosituksia, materiaalit tulee valita erityisen huolellisesti tai ottaa käyttöön kiinteistökohtainen vedenkäsittely. Kiinteistökohtaisessa vedenkäsittelyssä on suositeltavaa käyttää menetelmiä, joiden käytöstä on pitkäaikaista kokemusta tai vaikuttavuudesta Suomen olosuhteissa tehtyjen riippumattomien tutkimusten tuloksia.

Esimerkiksi kesäasuntojen pesuvedet, jotka otetaan järvivedestä suodattamalla, voivat olla erityisiä vesilaitteistoja (kappale Erityisen vesilaitteiston asentaminen).

Sivu tekstimuodossa Lataa sivu PDF:nä
Kirja tekstimuodossa Lataa kirja PDF:nä

Kommentit

Toimitus

Sähköpostipalaute:

Kunnan veden laatu voi vaihdella vuodenaikojen mukaan, kunnan raakaveden lähteitä saattaa olla useita. Erityissuunnittelija ei sitä aina tiedä. 

Lämmivesivaraajan korroosio ilmenee yli 25 mg//l pitoisuuksilla, juomavesi saa olla 100 mg/l.

05.03.19 17:21 Ikilinkki
tuija.kaunisto

In reply to by Toimitus

Vesilaitoksen tulisi pystyä antamaan tietoja veden syövyttävyyteen vaikuttavista ominaisuuksista, mutta laatu voidaan selvittää tarvittaessa myös vesianalyyseilla.

Talousvesiasetuksen mukaan veden kloridipitoisuuden tulee olla korkeintaan 250 mg/l, koska suuremmat pitoisuudet aiheuttavat veteen pahaa makua. Kloridipitoisuuden nousu lisää veden syövyttävyyttä, mutta mitään tarkkaa pitoisuusrajaa ei voida asettaa. Ruostumattomalle teräkselle suositellut kloridin ylärajat riippuvat mm. lämpötilasta. Austeniittisille ruostumattomalle teräksille on esitetty kloridipitoisuuden ylärajaksi 50-200 mg/l ja nk. haponkestävälle 250-500 mg/l.

18.04.19 09:43 Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.

Plain text

  • Sallitut HTML-tagit: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <drupal-entity data-*>
  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.